Katolickie Poradnictwo Rodzinne

Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości .

Kościół uznaje slużbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań. Troszcząc się o promocję małżeństwa i rodziny, oraz chcąc chronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, Episkopad Polski nałożył obowiązek rzetelnego poznania zasad Naturalnego Planowania Rodziny (NPR). Dotyczy on wszystkich narzeczonych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w Kościele. Naturalne Planowanie Rodziny jest moralnie wymagane, a więc obowiązujące w sumieniu.

Jedną z form pomocy narzeczonym w poznaniu Naturalnego Planowania Rodziny jest kompetentne Parafialne Poradnictwo Rodzinne.

Parafialne Poradnictwo Rodzinne winno funkcjonować przy danej parafii, a pracować w nim może odpowiednio przygotowana osoba świecka, zwana doradcą życia rodzinnego. Doradca może podjąć pracę w Parafialnej Poradni Rodzinnej po uzyskaniu przygotowania, tj. po ukończeniu szkolenia organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin, po otrzymaniu od Ks. Biskupa Diecezjalnego misji kanonicznej oraz po zaangażowaniu przez Ks. Proboszcza.
26 lipca 2010 Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołał formalnie kurs poradnictwa rodzinnego.

Katolicka Poradnia Rodzinna - zajmuje się głównie przygotowaniem do ślubu narzeczonych, jak również służy pomocą i dobrą radą w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych wszystkim tym, któży chcą porozmawiać o trudnej sytuacji i konfliktach w rodzinie.

Do obowiązków doradcy należy:

  • nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod naturalnych rozpoznawiania okresów płodności małżeńskiej
  • ukazanie możliwości pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia
  • ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych
  • pomoc w rozwiązywaniu nieporozumień w relacji dziecko-rodzic
  • wspólne zastanawianie się nad różnymi problemami
  • rozmowa i wsparcie

Gwarantujemy dyskrecję.

Doradcami rodzinnymi w naszej Misji są Joanna i Robert Kusch.

Telefon kontaktowy do poradni: 04331-30890

Pamiętaj, że nawet z najtrudniejszej sytuacji jest wyjście !