Regulamin konkursu fotograficznego (II edycja)

„Świat przyrody mówi mi o Bogu.”

I. Organizator

Polska Misja Katolicka Nemünster – Itzehoe, 24582 Bordesholm, Bahnhofstr. 94

II. Uczestnicy

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum.

III. Kategorie wiekowe

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Dzieci do 4 klasy szkoły podstawowej.
 2. Dzieci i młodzież powyżej 4 klasy szkoły podstawowej.

IV. Cel konkursu

 1. Szukanie śladów Stwórcy w pięknie przyrody.
 2. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 4. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

V. Zasady konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami (zdjęcia nie mogą zostać poddane żadnej obróbce cyfrowej).
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna, telefonem kontaktowym).
 4. Autorzy prac załączają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Przesłane prace nie będą zwracane.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie parafii.

VI. Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym  tytułem.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 3. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 20x30 cm.
 4. Jeden autor może dostarczyć jedno zdjęcie odbitkę oraz oryginał na nośniku.
 5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

VII. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora należy przekazać do dnia 10 września 2023 roku Pani Katechetce.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi: wrzesień 2023. Dokładny termin zostanie podany w ogłoszeniach parafialnych.

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie parafii.  

IX. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na tronie Parafii. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz nie wyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Polska Misja Katolicka Neumünster - Itzehoe
Bahnhofstr. 94
24582 Bordesholm
Kontakt: 0177 6278569

Oświadczenie